VÍTÁME VÁS NA NAŠEM ESHOPU. KONTAKT +420 703 512 339
 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Gabriela Sítková – DekoraceBulhary, Lednická 147 69189 Bulhary, IČO: 14386461 (dále jen správce) bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
 • Pro naši firmu je velmi důležitá ochrana osobních údajů. Při zpracování vašich soukromých dat zachováváme otevřenost a transparentnost. Proto jsme zavedli podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje, na základě platných právních předpisů o ochraně dat, 

Paní Gabriela Sítková – Dekorace Bulhary, Lednická 147 69189 Bulhary, IČO: 14386461 (dále jen správce)

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže, uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

Jaký je právní základ zpracování?
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup: Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete nás kontaktovat na info@dekoracebulhary.cz nebo písemně na adrese sídla firmy Lednická 147, 691 89 Bulhary. Zašleme vám vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Kdykoli firma DekoraceBulhary zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné a máte právo na doplnění
neúplných osobních údajů. Své osobní údaje můžete upravit zasláním opravených údajů na mail: info@dekoracebulhary.cz

Právo na výmaz: Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných naší firmou kdykoli, s výjimkou těchto situací: 

 • máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 • máte u naší společnosti nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
 • jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
 • jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu firmou, pak nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy nebo s ohledem na právní nároky.
Právo na omezení: Máte právo požádat firmu o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu firmy. v tom případě firma omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.

 • máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí firma omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
 • jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů.
 • pokud firma  osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsme vám k dispozici. Kdykoliv neváhejte nás kontaktovat, v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy, zaměstnance zákaznického servisu na info@dekoracebulhary.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pro účely a způsob jakým zpracováváme vaše osobních údaje, není nutné, abychom jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.Máte-li za to, že naše firma zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu

Aktualizace Ochrany Zásad ochrany osobních údajů:
Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

NÁKUP PŘES INTERNET

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu na stránkách WWW.DEKORACEBULHARY.CZ konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho
zboží. Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování
stížnosti a záležitosti spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a pro online nákup a potvrzení vaší adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • platební údaje a historie plateb
 • údaje k objednávkám
 • historie nákupů

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, zejména skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky.
Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou. Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb firmu Dekorace Bulhary co se týče správy a doručení objednávky.

Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám? 
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách:

 • K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivosti, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné.
  Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tyto zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.
 • Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů
 • Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb – poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.
 • Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.
Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláte váš souhlas. V případě e-mailového marketingu vás budeme považovat za neaktivního zákazníka, pokud jste za poslední rok neotevřeli email. Po této lhůtě budou vaše osobní údaje smazány.

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb firmy. Můžete si upravovat aktuálně poskytnuté osobní a kontaktní údaje. Máte možnost si ukládat zboží do nákupního košíku a hodnocení zboží a průběhu nákupu, dodání. 

Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

 • kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo
 • země
 • V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů
 • historie objednávek
 • údaje o doručení
 • historie plateb
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookies:

 • historie klikání
 • historie pohybu a prohlížení

Shopping cart

0
image/svg+xml

Máte prázdný košík

Continue Shopping